Missie & Visie

Waarom een maaltijdzorgplatform?

 • Druk op de levenskwaliteit van sociaal kwetsbare groepen
  • Fysieke & geestelijke gezondheid
  • Welzijn en welbehagen
 • Gebrek aan integrale & multidisciplinaire aanpak van (onder)voeding – locatieonafhankelijk
  • Integraal: met alle stakeholders in health care en social care
  • Integraal: preventief & curatief
 • Betaalbaarheid van de zorg onder druk

Missie - triple aim

 • De levenskwaliteit verhogen op vlak van fysieke, psychische & sociale nood van elke zorgvrager & zijn zorgende omgeving via lekkere en gezonde maaltijden in een voor de klant aangepaste context
 • Zorgorganisaties ondersteunen in hun missie door efficiëntiewinsten te helpen realiseren zodat hun middelen meer klantgericht aangewend kunnen worden
 • De betaalbaarheid van de zorg helpen behouden door synergiën te realiseren via geïntegreerde zorg, specialisaties en schaalvoordelen op te zetten in samenwerkingsverband
Missie

Waarden - klantenperspectief

 • Primaire doelgroep: personen met een fysieke, psychische en / of sociale zorgnood met risico op malnutritie
 • Secundair: personen met een maaltijdzorgnood
 • Kernwaarden:
  • Klantgericht – inclusief
  • Personalisatie - belevingswaarde
  • Variatie - breed aanbod van product - dienstcombinaties
  • Eenvoud & toegankelijkheid

Visie

 • Via bovenlokale samenwerking met alle stakeholders in de waardeketen van maaltijdzorg, maaltijdzorg uitbouwen volgens subsidiariteitprincipe binnen het zorgcontinuüm
 • Efficiëntiewinsten door samenwerking & door schaalvoordelen herinvesteren in verdieping van het zorgaanbod en capaciteit met terugverdieneffect voor elke stakeholder
  • Stakeholders zijn:
   • Informele zorg: de cliënt, familie, mantelzorg, buurtwerker, vrijwilliger, ..
   • Professionele zorg: huisarts, thuisverpleging, thuiszorg, ziekenhuis, maatschappelijk werker, WZC’s (incl. grootkeukens), DVC’s & DC’s, ..
  • De waardeketen kan als een iteratie weergegeven worden:
   Subsidiariteit binnen het continuüm van maaltijdzorg
   • Inzetten van tools op vlak van aanbod, logistiek & omkadering op dat niveau (hulpvorm) waar de impact / Return On Effort maximaal is – ROE constant doorheen het continuüm
   • Zelfhulp – informele hulp – professionele hulp m.b.t. voeding & zorg
   • Concreet: Zelf koken ondersteunen, afhaalmaaltijden, maaltijden via DC en SF, mensen samenbrengen, maaltijden aan huis koud, aan huis warm, maaltijden in DVC en WZC ’s
 • Het oplossingsmodel zet in op de 4 P's:
  • Preventive
  • Predictable
  • Personal
  • Participative
 • De samenwerking faciliteert de rolwijziging & herverdeling bij alle actoren in de waardeketen gericht op de creatie van welvaart & welzijn rond voeding & zorg.

Wij werken aan

 • Uitbouw van preventieve luik
 • Uitbouw multimediaal frontoffice
 • Uitbouw maaltijd-aanbod volgens zorgnood
 • Uitbouw van een variabel service level in logistiek volgens zorgnood
 • Uitbouw maaltijdzorg rond het bord locatie onafhankelijk
 • Uitbouw samenwerkingsverbanden
 • Functionele integratie van operationele structuren - transmuraal

Meerwaarde voor en van partners

 • Meedenken:
  • Samen met collega partners het platform verder uitbouwen volgens groeiende gezamenlijke visie rond dit thema
  • Geen take it or leave it houding
 • Mee ontwikkelen:
  • Vanuit de consensus neemt elke partner haar deel voor de ontwikkeling voor haar rekening
  • Geen gemeenschappelijk kosten, geen financiële bijdrage noch de creatie van formele structuren
  • Netwerkorganisatie gecoördineerd vanuit OCMW Brugge - Ruddersstove
 • Meedoen:
  • Wat ontwikkeld werd implementeren in uw organisatie volgens de visie & geest van het platform
  • Mee uitdragen van het platform naar alle collega – stakeholders in de regio